Про затвердження Концепції розвитку в Сумській області плодово-ягідного напрямку діяльності на 2018-2020 роки

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою розвитку плодово-ягідного напрямку діяльності на території Сумської області за участю суб’єктів малих форм господарювання та їх об’єднань, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Концепцію розвитку в Сумській області плодово-ягідного напрямку діяльності на 2018-2020 роки (далі – Концепція), що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад під час розроблення стратегічних програмних документів з питань розвитку агропромислового комплексу та сільських територій районів враховувати положення Концепції, схваленої цим розпорядженням.

3. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації до 01 листопада 2018 розробити та подати на розгляд голові Сумської обласної державної адміністрації план заходів з реалізації Концепції, затвердженої цим розпорядженням.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

 

Голова                                                                                                                                     М. КЛОЧКО


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

Сумської обласної

державної адміністрації

«__»_______2018 № ___

 

 

Концепція розвитку в Сумській області
плодово-ягідного напряму діяльності на 2018-2020 роки
 

Проблема, яка потребує розв’язання 

Одним з напрямів забезпечення продовольчої безпеки Сумщини є збільшення валового виробництва плодів та ягід, так як природно-економічний потенціал області сприяє формуванню високих врожаїв плодово-ягідних культур.

Проте важливою проблемою для галузі садівництва залишається низька економічна ефективність виробництва продукції.

Внаслідок швидкої трансформації розподільчо-планової системи до ринкової та недосконалого механізму приватизації багаторічних насаджень в області склалися негативні тенденції: зменшуються обсяги виробництва плодів і ягід, різко скорочуються площі насаджень, знижуються темпи їх відтворення.

Виробничий потенціал садівництва повністю визначається трендом змін кількісного та якісного складу основного капіталу в галузі – плодоносних насаджень.

З підвищенням платоспроможного попиту населення змінюються загальні стандарти, зокрема, структура споживчого кошика. Дослідження соціологів і дієтологів свідчать, що за цих умов у структурі харчування зменшується частка споживання хліба, картоплі та цукру й натомість збільшується частка плодів, ягід та овочів. Цим орієнтиром, поряд з доцільністю максимального використання наявного природно-економічного потенціалу для виробництва конкретних видів плодів і ягід, й потрібно керуватися обґрунтовуючи розвиток садівництва на перспективу.

Площі плодових і ягідних насаджень області в 1990 році становили 17,9 тис. гектарів, з них: у сільськогосподарських підприємствах – 11,4 тис. гектарів (64%), господарствах населення – 6,5 тис. гектарів (36%). Валове виробництво плодів та ягід становило 38,3 тис. тонн

У 2017 році площі плодово-ягідних насаджень області, порівняно з 1990 роком, зменшилися на 14,5 тис. гектарів, у тому числі: у сільськогосподарських підприємствах – на 10,7 тис. гектарів, господарствах населення – на 3,8 тис. гектарів. Валовий збір плодів та ягід становив 17 тис. тонн (на 21,3 тис. тонн менше до рівня 1990 року).

На Сумщині до 85% плодово-ягідної продукції виробляється в господарствах населення. Як правило, це не експортно-орієнтовна продукція, логістика зберігання яких є недостатньою та виробництво якої вимагає значних трудових затрат.

Населенням Сумської області у 2017 році спожито 43,5 тис. тонн плодів та ягід, що розрахунково на одну особу становило лише 39,6 кілограмів плодів і ягід при науково обґрунтованій нормі в 90 кілограмів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки». Отже, власне виробництво плодів та ягід не в повній мірі забезпечує потребу споживання населення Сумської області в цій продукції.

Потенціал сільськогосподарської кооперації та фермерства в Сумській області є нереалізованим. Згідно з інформацією Головного управління статистики у Сумській області, на кінець 2017 року кількість діючих фермерських господарств області становила 649 одиниць, загальна земельна площа в їх користуванні – 126,6 тис. гектарів, в тому числі сільськогосподарських угідь – 124,9 тис. гектарів (7,4% до загальнообласного показника). Площа насаджень плодово-ягідних культур у фермерських господарств становила 35,3 гектарів, або 1% до площі насаджень плодів і ягід у всіх категоріях господарств області, в тому числі в плодоносному віці – 18,8 гектарів (0,6%).

На сьогодні у загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства частка фермерських господарств залишається незначною – на рівні 7-8 відсотків на рік. При цьому основний обсяг власної сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами генерується в галузі рослинництва – понад 90 відсотків.

Відповідно пріоритетом розвитку плодово-ягідного напряму діяльності з урахуванням розвитку суб’єктів малих форм господарювання області та їх об’єднань має стати підтримка фермерських господарств шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності, формування партій плодово-ягідної продукції належного обсягу та якості, забезпечення технологічного процесу виробництва, просування продукції на ринок, підвищення рівня зайнятості.

Основними причинами, що стримують розвиток плодово-ягідний напрямок діяльності в області, є:

відсутність зацікавленості сільськогосподарських підприємств у подальшому розвитку галузі;

різке підвищення цін на матеріально-технічні ресурси;

недостатнє фінансування для закладення молодих плодових насаджень;

нестача власних обігових коштів.

Несприятливими факторами є також те, що збільшується диспаритет цін, знижується попит на плодоягідному ринку на продукцію місцевих товаровиробників, зростає конкуренція імпортної плодово-ягідної продукції, завезеної з країн, де природно-економічні умови є сприятливішими для садівництва, ніж в Україні.

До зниження конкурентоспроможності регіональної продукції призводять розорення промислового садівництва і, як наслідок, переміщення обсягів її виробництва до господарств населення. Супроводжується це зниженням рівня механізації робочих процесів у галузі, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, отже – підвищенням собівартості та зниженням якості продукції. Усе це спричиняє нестабільність і зниження обсягів виробництва плодів і ягід та зменшення надходжень від садівництва до місцевого бюджету.

 

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку плодово-ягідного напряму діяльності за участю суб’єктів малих форм господарювання та їх об’єднань шляхом:

надання підтримки фермерським, сімейним фермерським господарствам;

створення нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання сільськогосподарської кооперації;

диверсифікації діяльності фермерських, сімейних фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, особистих селянських господарств;

збільшення рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду сільськогосподарських угідь;

створення умов для розширення можливостей територіальних громад села, селища для розв’язання існуючих в них проблем.

Реалізація Концепції сприятиме розвитку суб’єктів малих форм організації діяльності в сільському господарстві та їх об’єднань, підтримці зайнятості сільського населення, забезпеченню населення області якісною плодово-ягідною продукцією, створенню додаткових можливостей для зростання доходів особистих селянських господарств.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом:

стабілізації та подальшого розвитку в області плодово-ягідного напряму діяльності за участю суб’єктів малих форм господарювання та їх об’єднань для задоволення мінімальної і раціональної норм споживання плодово-ягідної продукції;

впровадження інноваційних технологій виробництва плодів та ягід;

підвищення урожайності плодово-ягідних насаджень;

стимулювання нарощування обсягів плодово-ягідної продукції;

стимулювання розвитку малих форм господарювання з виробництва, переробки та збуту плодово-ягідної продукції;

поліпшення функціонування ринків плодово-ягідної продукції;

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі «круглого столу», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво наукових і практичних розробок догляду за плодово-ягідними насадженнями, ефективного впровадження переробки плодово-ягідної продукції.  

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі «круглого столу», форумів, конференцій з питань впровадження у виробництво наукових і практичних розробок;

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних формувань, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за допомогою виставок та ярмарків.

 

Очікувані результати 

У результаті реалізації Концепції планується досягти таких цілей:

збільшення частки фермерських господарств у виробництві плодово-ягідної продукції до 10 %;

збільшення площ багаторічних насаджень та ягідників у фермерських господарствах до 10 %;

збільшення споживання плодово-ягідної продукції в розрахунку на одну особу до 65 кілограмів при мінімальній потребі 90 кілограмів;

забезпечення конкурентоспроможності плодово-ягідної продукції;

підвищення рівня зайнятого сільського населення до 10 %

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.