Положення

Оновлено: 10.10.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
07.11.2012 № 448-ОД

(у редакції розпорядження
голови Сумської обласної
державної адміністрації
від 10.10.2016 № 509-ОД)                                     

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі –Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підпорядкований голові Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі –Мінагрополітики України).

2. Департамент утворений шляхом перейменування головного управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.08.2012 № 333-ОД «Про зміни в структурі та чисельності окремих структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації».

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (голови, його першого заступника, заступників), рішеннями Сумської обласної ради, а також цим Положенням.  Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

4. До основних завдань Департаменту належать:

 • забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
 • участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;
 • організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;
 • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови Сумської обласної державної адміністрації для розгляду їх на сесії відповідної місцевої ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Сумської обласної державної адміністрації;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
 • здійснює повноваження, делеговані Сумською обласною радою;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує захист персональних даних;
 • готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 • вносить Мінагрополітики України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
 • формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;
 • надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
 • вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
 • надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
 • сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
 • розробляє і вносить пропозиції Сумській обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
 • координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;
 • сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;
 • забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
 • готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексу галузевих і регіональних угод;
 • реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
 • створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить Сумській обласній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
 • забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
 • сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
 • вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 • забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
 • організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності на відповідній території;
 • подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
 • здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільсько-господарської продукції і сировини на зовнішні ринки;
 • здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
 • здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;
 • здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
 • координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
 • вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;
 • забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
 • готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
 • вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
 • здійснює контроль у встановленому законодавством порядку за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
 • сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;
 • сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
 • забезпечує висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
 • сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
 • спрямовує роботу по розвитку племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;
 • забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;
 • забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 • здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;
 • надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
 • координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
 • розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;
 • розробляє, в разі необхідності, в установленому законодавством порядку, за участю обласних структур системи агропромислового комплексу, регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;
 • формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
 • проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
 • здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
 • у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;
 • здійснює моніторинг рівнів закупівельних, оптово-відпускних, роздрібних цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки;
 • здійснює оперативний моніторинг діяльності аграрних інвестиційних компаній, які здійснюють виробничу діяльність на території регіону;
 • здійснює оперативний моніторинг залучення інвестицій в агропромисловий комплекс регіону;
 • здійснює моніторинг рівня середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у сільському господарстві, та моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати;
 • сприяє організації роботи з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;
 • сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів;
 • організовує та регулює діяльність ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій.

6. Департамент у межах своєї компетенції бере участь:

 • у реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, розвитку сільських територій;
 • у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
 • у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;
 • у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;
 • у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
 • у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;
 • у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;
 • у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;
 • у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
 • в організації продовольчого ринку;
 • у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;
 • у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;
 • у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;
 • у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
 • у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;
 • у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;
 • у реалізації державної регуляторної політики;
 • в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
 • в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;
 • у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;
 • у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
 • у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації бере участь:
 • у підготовці і проведенні організаційних заходів;
 • у формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання;
 • у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;
 • залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) до виконання окремих робіт та розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
 • користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також  підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Сумської обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту, а в разі відсутності останнього – заступник директора Департаменту – начальник управління.

10. Директор Департаменту:

 • здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці;
 • подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;
 • розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, визначає ступінь їх відповідальності;
 • затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;
 • вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 • звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
 • підписує договори, видає довіреності;
 • забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;
 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
 • забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • відповідно до законодавства вносить пропозиції голові Сумської обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що є у державній власності;
 • забезпечує своєчасне і якісне виконання розпоряджень голови, доручень керівництва Сумської обласної державної адміністрації;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1. Директор Департаменту, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

11. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

Накази Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, Мінагрополітики України або судом.

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова Сумської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис видатків, штатний розпис Департаменту затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Сумській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

16. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації                                   Д.О.Живицький
 

Виконуючий обовязки
директора Департаменту
агропромислового розвитку
Сумської обласної державної
адміністрації                                                                      О.П.Петрова